#IWASFAKE Course 3

PAMILYANG IWAS FAKE: Home-based News Literacy Activities

Sa gitna ng COVID-19 pandemic, nananatiling sarado ang mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan at kanilang mga guro. Upang mapigilan ang lalong pagkalat ng coronavirus, nagpatupad ang gobyerno ng lockdown measures na naglilimita sa mga kabataan na lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Subalit, kahit sadyang mahirap para sa mga bata ang magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng remote learning modalities online man, TV-based, modular, o blended — hindi dapat matigil ang kanilang pag-aaral upang matuto.

Sa kabilang banda, ang sitwasyon natin ngayon ay isang oportunidad para pag-isipan ang relasyon ng pag-aaral sa eskwela (formal education) sa pagkatuto (learning) at paglinang ng kaalaman (knowledge creation). Paanong tuloy-tuloy na matututo ang kabataan sa kabila ng pagsasara ng mga eskwelahan at sa limitadong contact ng mga mag-aaral sa kanilang mga guro at kaklase? Paano made-develop ang kaalaman at skills ng kabataan sa loob ng kanilang mga sari-sariling tahanan? Paano masusuportahan ng pamilya ang patuloy na pag-unlad ng kamulatan ng kabataan sa gitna ng pandemya?

Laman ng ikatlong kurso ng #IWASFAKE Remote Learning Resources ang ilang mga gawain o exercises na maaaring pagkaabalahan ng mga kabataan kasama ng kanilang pamilya na ang layunin ay magpatibay ng kanilang resistensya laban sa mali at mapanlinlang na balita’t impormasyon. Handa na ba kayo?

[sdm_download id="1979" fancy="0"]

Take the Basic Learning Course Modules

“Fake news” and the Infodemic

Misinformation & Disinformation

Practicing Healthy Skepticism

Basic Verification & Reporting

download (1)

© This learning resource is made available by Out of The Box Media Literacy Initiative under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (CC BY-NC 4.0). You can copy and redistribute the material, remix, transform or build upon it so long as you attribute #IWASFAKE as the original source. You may not use the material for commercial purposes. View detailed license information at creativecommons.org.